suma: 0,00 zł do kasy
Polityka prywatności

1. WPROWADZENIE

1.1 Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego cafemia.pl jest Anna Muth prowadząca  działalność gospodarczą pod  firmą DALGAREN -TRADE Anna Muth, zwaną dalej Sprzedawcą/Administratorem.  

Dane przedsiębiorstwa:

DALGAREN-TRADE Anna Muth
ul. Orfeusza 40/3 80-299 GDAŃSK
NIP: 7811093772, REGON: 192663480
adres do korespondencji:
ul. Abrahama 20/2  81-352 GDYNIA

Kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00 - +48 794 000 117 lub +48 794 000 114     (w sytuacjach wyjątkowych) 
Kontakt e-mail: kontakt@cafemia.pl

1.2 Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z RODO tzn. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

 1.3 Administrator  dokłada  szczególnej  staranności  w  celu  ochrony  interesów  osób,  których  dane  dotyczą,  a  w szczególności  zapewnia,  że  zbierane  przez  niego  dane  są przetwarzane  zgodnie  z  prawem;  zbierane  dla oznaczonych,  zgodnych  z  prawem  celów  i  niepoddawane dalszemu  przetwarzaniu  niezgodnemu  z  tymi  celami; merytorycznie  poprawne  i  adekwatne  w  stosunku  do  celów,  w  jakich  są przetwarzane  oraz  przechowywane  w postaci  umożliwiającej  identyfikację osób,  których  dotyczą,  nie  dłużej  niż jest  to  niezbędne  do  osiągnięcia  celu przetwarzania.

 

2.  CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

2.1.  Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:

2.1.1.  nawiązanie,  ukształtowanie  treści,  zmiana,  wykonanie  lub  rozwiązanie  stosunku  umownego  między Sprzedawcą  i  Klientem  polegającego  na  świadczeniu  usług  drogą elektroniczną poprzez Sklep Internetowy lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta.

2.1.2.  udokumentowanie stosunków umownych, o których mowa w pkt. 2.1.1. w celach dowodowych przez okres przedawnienia roszczeń z nimi związanych oraz przez okresy wskazane w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz.U. Nr 121, poz. 591 ze zm.).

2.2.  W przypadku Klientów, którzy korzystają z płatności elektronicznych za pośrednictwem serwisu PayU,  Administrator  przekazuje  zebrane  dane  osobowe  Klientów  jedynie  Agentowi Rozliczeniowemu wybranemu przez Klienta i to jedynie w takim zakresie jaki niezbędny jest do dokonania przez Klienta  płatności  za  jego  pośrednictwem.  Agentem Rozliczeniowym  dostępnym  w  Sklepie internetowym jest:

BlueMedia S.A z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, kod 81-718.
Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561.
Kapitał zakładowy wynosi 2 205 500 złotych (wpłacony w całości).

2.3.  W  przypadku  Klientów,  którzy  korzystają z  usług  dostawy  do  Klienta  towarów zakupionych w sklepie cafemia.pl , Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy:

INPOST Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, (adres siedziby: ul. Pana Tadeusza 4; 30-727 KRAKÓW), numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS 0000543759, NIP 6793108059, REGON 36078108500000

2.4.  Administrator  przetwarza  następujące  dane  osobowe  Klientów:  imię i  nazwisko;  adres  poczty elektronicznej;  numer  telefonu  kontaktowego;  adres  (ulica,  numer  domu,  numer  lokalu,  kod  pocztowy, miejscowość, województwo, kraj).

2.5.  Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.4. jest niezbędne do  świadczenia przez Agenta Rozliczeniowego i Usługodawcę dostawy w ramach Sklepu Internetowego

2.6.  Administrator  zbiera  automatycznie  dane  zawarte  w  plikach  Cookies  podczas  korzystania  ze  strony  internetowej Sklepu Internetowego. Są to pliki tekstowe zapisywane na komputerze Usługobiorcy podczas korzystania ze Sklepu Internetowego  (umożliwiają one  m.in.  zapamiętanie  zawartości  koszyka).  Mechanizm  Cookies  nie  jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Usługobiorcach Sklepu Internetowego ani  śledzenia ich  nawigacji.  Istnieje  możliwość uniemożliwienia  zbieranie  danych  zawartych  w  plikach  Cookies  poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej  - informacja o cookie's

3.  PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

3.1.  Korzystanie  z  Sklepu  Internetowego  oraz  zawieranie  umów  o  świadczenie  Usług  Elektronicznych  poprzez  Sklep Internetowy  lub  umów  sprzedaży  Produktów,  z  czym  wiąże  się konieczność podania  danych  osobowych,  jest całkowicie  dobrowolne.   Osoba,  której  dane  dotyczą samodzielnie  decyduje,  czy  chce  rozpocząć korzystanie  z Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę Sprzedaży zgodnie z Regulaminem Sklepu.

3.2.  Zgodnie z zapisami RODO  przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:

3.2.1.  osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.

3.2.2.  jest  to  konieczne  do  realizacji  umowy,  gdy  osoba,  której  dane  dotyczą,  jest  jej  stroną lub  gdy  jest  to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

3.3.  Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania  wymienionych  w  pkt.  3.2.  Polityki  prywatności.  Przetwarzanie  danych  będzie  miało  związek  z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą

3.4  Dodatkowo przed zawarciem umów o  świadczenie Usług Elektronicznych dostępnych poprzez Sklep Internetowy przyszły Klient  jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.

4.  PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

4.1.  Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

4.2.  Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do:

4.2.1.  Żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich  przetwarzania  lub  ich  usunięcia,  jeżeli  są one  niekompletne,  nieaktualne,  nieprawdziwe  lub  zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

4.3.  W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 4.1. i 4.2. można korzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: kontakt@cafemia.pl albo pisemnie na adres Administratora.

5.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1.  Sklep  Internetowy  może  zawierać odnośniki  do  innych  stron  internetowych.  Administrator  nie  ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Administrator sugeruje by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego.

5.2.  Administrator stosuje  środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5.3.  Administrator udostępnia następujące  środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby  nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

5.3.1.  Szyfrowanie danych służących do autoryzacji Klienta.

5.3.2.  Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

5.3.3.  Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła utworzonego przez Klienta.

5.4.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl